☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Zaklad Gospodarki Komunalnej - BIP ARCHIWALNY

Niedziela 24.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie nr 510091569-N-2020 z dnia 27-05-2020 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie: „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Łomżyńskiej 22 w Szczytnie”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 532895-N-2020 z dnia 2020-04-21 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie, Krajowy numer identyfikacyjny 51958421000000, ul. ul. Sienkiewicza  1, 12-100  Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 760 820, e-mail sekretariat@zgk.szczytno.pl, faks 896760821.
Adres strony internetowej (url): http:// www.zgk.bip.um.szczytno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Zakład budżetowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Łomżyńskiej 22 w Szczytnie”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DGN/Ł/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Remont budynku komunalnego przy ul. Łomżyńskiej 22 (docieplenie ścian zewnętrznych, pomalowanie zejść do piwnic, roboty elektryczne i sanitarne),

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45443000-4, 45440000-3, 45310000-3, 45330000-9, 45453000-7, 45312310-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   
   

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 170000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 170000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 170000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 227597.57
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

Dyrektor

mgr inż.Andrzej Pleskot

 

 

 

Wytworzył:
Andrzej Pleskot
Udostępnił:
Aneta Gudzbeler
(2020-05-27 12:42:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Gudzbeler
(2020-05-27 12:44:08)
 
 
ilość odwiedzin: 314359

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X